Laparoscopic transposition of lower pole crossing vessels ( ‘ vascular hitch ’ ) in pure extrinsic pelvi-ureteric junction (PUJ) obstruction in children

Akiko  Sakoda ,     Abraham    Cherian    and     Imran    Mushtaq  
Great Ormond Street Hospital for Children NHS Trust, London, UK

(Xin xem file đính kèm)

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: