Họ và Tên: tran quoc phong
Sinh nhật: 15/01/1985
Chức danh: bác sĩ
Đơn vị công tác: BV Bình Tân - TPHCM
Chức danh khoa học: bác sĩ
Chức vụ: b
Địa chỉ đơn vị:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Yahoo:
Skype:
Giới thiệu chung: