16/08/2011

Traces: Making Sense of Urodynamics Testing – Part 3: Electromyography of the Pelvic Floor Muscles

Mikel Gray

(Xin xem file đính kèm)

[ In trang ]    [ Đóng lại ]